Regulamin kursu 2019/2020

Regulamin kursu przewodnickiego „SKPG Harnasie” – 2019/2020

  1. Kurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie” w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1. Kurs przygotowuje kandydatów do egzaminu na przewodnika górskiego beskidzkiego.
  2. Kurs jest prowadzony zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. (z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.
  3. Kierownictwo kursu zatwierdzone przez Radę SKPG stanowią:
   • Agata Kubiczek
   • Sebastian Lenartowicz
  4. Nadzór nad prawidłowością prowadzenia kursu prowadzi Komisja Szkoleniowa powołana przez Radę SKPG.
  5. Zajęcia na kursie prowadzone są zgodnie z programem kursu i składają się z:
   • zajęć teoretycznych,
   • zajęć praktycznych.
  6. Zajęcia teoretyczne w formie wykładów odbywają się na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, zgodnie z harmonogramem.
  7. Zajęcia praktyczne są prowadzone w warunkach letnich oraz zimowych i mają m. in. formę:
   • weekendowych wycieczek pieszych i autokarowych,
   • wyjść do muzeów,
   • obozów kursowych.

   Podczas weekendowych wycieczek pieszych i autokarowych uczestnicy kursu poznają trasy turystyczne terenu uprawnień oraz opanowują metodykę prowadzenia wycieczek. Podczas obozów kursowych uczestnicy kursu doskonalą umiejętność poruszania się w terenie i opanowują umiejętność prowadzenia wielodniowych imprez turystycznych.

  8. Obowiązkiem uczestnika kursu jest odbycie praktyki przewodnickiej na jednym z obozów SKPG „Harnasie”, a w razie braku wystarczającej ilości obozów – na innych imprezach turystycznych wskazanych przez Komisję Szkoleniową SKPG.
  9. Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia następujące warunki:
   • opłaciła wpisowe za kurs,
   • ukończyła 17 lat w roku rozpoczęcia kursu i nie przekroczyła wieku 35 lat. W przypadku osób niespełniających powyższego warunku, kierownictwo kursu może podjąć decyzję o przyjęciu. Opisane przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.
   • posiada zamiłowanie do turystyki i krajoznawstwa,
   • posiada wykształcenie minimum średnie lub uczy się w szkole średniej,
   • legitymuje się dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym przez lekarza,
   • nie była karana,
   • w przypadku nieukończenia 18 lat przedstawi pisemną zgodę opiekuna prawnego.
  10. Opłata wpisowa obejmuje uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Opłata ta nie obejmuje kosztów transportu, ubezpieczenia, noclegów i wyżywienia w czasie zajęć.
  11. W przypadku uporczywego naruszania ogólnie przyjętych norm społecznych przez uczestnika kursu, Rada SKPG zastrzega sobie prawo do wykluczenia takiej osoby z udziału w kursie bez prawa zwrotu opłaty wpisowej.
  12. Organem społecznym reprezentującym uczestników kursu oraz współpracującym z kierownictwem kursu są starosta i jego zastępca, wybrani przez uczestników kursu.
  13. Zajęcia na kursie kończą się egzaminami wewnętrznymi, przeprowadzanymi przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Radę Koła. Obejmują one egzaminy teoretyczne i egzamin praktyczny. Egzamin praktyczny odbywa się w terminie od października do listopada 2020 r.
  14. Dokumentem rejestrującym zdanie poszczególnych egzaminów i odbycie praktyki przewodnickiej jest Karta Egzaminacyjna.
  15. Na pierwszych spotkaniach kierownictwo kursu przedstawia uczestnikom terminarz kursu zawierający terminy zaliczeń poszczególnych bloków egzaminacyjnych, termin egzaminu praktycznego oraz termin oddania kart egzaminacyjnych Komisji Szkoleniowej SKPG.
  16. W przypadku braku zaliczenia danej tury egzaminów w wymaganym terminie uczestnik kursu może uzyskać przedłużenie terminu zaliczenia danej tury na wniosek złożony do Komisji Szkoleniowej. Wniosek powinien zawierać załącznik potwierdzający fakt ustalenia z egzaminatorami dat ponownego przystąpienia do wszystkich egzaminów, których dotyczy przedłużenie. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku uczestnik może kontynuować udział w zajęciach, jednak bez możliwości uzyskania zaliczenia kursu.
  17. Do zaliczenia kursu wymagana jest:
   • obecność na co najmniej połowie wykładów,
   • uczestnictwo w co najmniej połowie wyjazdów, w tym w co najmniej jednym obozie szkoleniowym oraz co najmniej jednym wyjeździe autokarowym,
   • odbycie praktyki przewodnickiej,
   • zdanie wszystkich wymaganych egzaminów wewnętrznych.

   Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych potwierdzane jest wpisem na listę obecności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Szkoleniowa SKPG „Harnasie” może zaliczyć kurs osobie, która nie dopełniła wszystkich wymagań, pod warunkiem zdania egzaminów wewnętrznych.

  18. Osobom, które uzyskają zaliczenie kursu zostaną wydane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia umożliwiające przystąpienie do egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich przed komisją powołaną przez właściwego terytorialnie marszałka województwa.
  19. Kierownictwo kursu w terminie 30 dni od zakończenia kursu sporządza sprawozdanie i rozliczenie finansowe oraz przekazuje je wraz z aktami osobowymi uczestników Radzie SKPG.Zobacz więcej:

Zapraszamy na kurs przewodników beskidzkich osoby zamieszkujące miasta regionu: Gliwice, Katowice, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Ruda Śląska, Sosnowiec, Rybnik, Żory, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Mikołów, Piekary Śląskie, Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Knurów, Tychy, Jaworzno.