Regulamin kursu 2020/2021

Podstawowe definicje

 1. Kurs jest szkoleniem przygotowującym kandydatów do egzaminu na przewodnika górskiego beskidzkiego kl. III. Kurs rozpoczyna się 04.03.2020 r. i kończy 26.02.2022 r.
  Prowadzony jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884 zpóźn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. 2014 poz. 868 z późn. zm.).
 2. Organizatorem kursu jest stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie”, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, KRS: 0000398950. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich przez Marszałka Województwa Śląskiego. Kurs jest organizowany na zasadach non-profit, w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego stowarzyszenia.
  Organem reprezentującym stowarzyszenie na mocy jego statutu jest Rada SKPG.
 3. Kierownictwo kursu to jedno lub wieloosobowy organ powołany do organizacji kursu, opracowuje program i terminy zajęć, zapewniający bieżącą obsługę spraw szkolenia, przekazuje uczestnikom istotne informacje i dokumenty, prowadzi dokumentację szkolenia i występuje w imieniu SKPG „Harnasie” przed Marszałkiem Województwa Śląskiego.
  Kierownictwo kursu 2020/2022 powołane przez Radę SKPG stanowią:

  • Izabela Dyrlaga – kierownik szkolenia ds. kontaktów z Urzędem Marszałkowskim
  • Michał Kulanek
  • Kamil Ziętek
 1. Komisja Szkoleniowa to statutowy organ stowarzyszenia powoływany przez Radę SKPG, zatwierdza program i terminy zajęć, nadzoruje proces organizacji zajęć i prowadzenia dokumentacji, ustala terminy i zasady zaliczeń, zatwierdza wyniki uczestników i rozpatruje ich wnioski.
 2. Zajęcia na kursie prowadzone są zgodnie z programem szkolenia i składają się z:
  • zajęć teoretycznych,
  • zajęć praktycznych.
 3. Zajęcia teoretyczne w formie wykładów odbywają się na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice) zgodnie z harmonogramem.
 4. Zajęcia praktyczne są prowadzone w warunkach letnich oraz zimowych i mają m. in. formę:
  • weekendowych wycieczek pieszych i autokarowych,
  • wyjść do muzeów,
  • obozów szkoleniowych.

Podczas weekendowych wycieczek pieszych i autokarowych uczestnicy kursu poznają trasy turystyczne terenu uprawnień oraz opanowują metodykę prowadzenia wycieczek. Podczas obozów szkoleniowych uczestnicy kursu doskonalą umiejętność poruszania się w terenie i opanowują umiejętność prowadzenia wielodniowych imprez turystycznych.

Zapisy

 1. Zapisy na kurs przyjmuje Kierownictwo kursu. Chęć uczestnictwa należy zgłosić pojawiając się na spotkaniu inauguracyjnym 4 marca 2020 r. lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: kurs@skpg.gliwice.pl najpóźniej do 25.03.2020 r. W uzasadnionych przypadkach Kierownictwo kursu może przyjąć na kurs osoby, które zgłoszą się w późniejszym terminie.
 2. Zapisując się na kurs, uczestnik zgadza się na terminowe uiszczenie opłaty wpisowej, która posłuży Organizatorowi do pokrycia kosztów organizacji kursu. Opłata nie obejmuje kosztów transportu, ubezpieczenia, noclegów i wyżywienia uczestnika w czasie zajęć – uczestnik pokrywa je we własnym zakresie.Opłata wpisowa za udział w kursie została określona w wysokości:
  • dla studentów, doktorantów i uczniów: 270zł przy płatności jednorazowej, 370zł przy płatności w dwóch równych ratach,
  • dla osób, które uczestniczyły wcześniej w jednym z kursów SKPG “Harnasie”: 270zł przy płatności jednorazowej, 370zł przy płatności w dwóch równych ratach,
  • dla pozostałych osób – 425zł przy płatności jednorazowej, 550zł przy płatności w dwóch równych ratach.
 3. I ratę lub całość (w przypadku płatności jednorazowej) opłaty wpisowej należy wpłacić najpóźniej do dnia 25.03.2020 r.
  II ratę opłaty wpisowej należy wpłacić najpóźniej do dnia 29.06.2020 r.
 4. W przypadku osób zapisujących się po terminie wpłaty I raty określonym w pkt. 10 oraz w innych uzasadnionych przypadkach Kierownictwo kursu może ustalić z tymi osobami indywidualnie terminy płatności, które obowiązują w miejsce tych wymienionych w pkt. 10.
 5. Uczestnik dokonuje wpłaty opłaty wpisowej przelewem.
  Dane do przelewu:

Nr. konta (Nest Bank): 82 2530 0008 2007 1037 7414 0001
Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie”
ul. Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice
Tytułem: Opłata za kurs 2020/2022, imię i nazwisko

 1. Kartę uczestnika i Oświadczenie o stanie zdrowia należy przekazać Kierownictwu kursu wypełnione i podpisane, najpóźniej na pierwszych zajęciach w których weźmie udział dana osoba. Wzór tych dokumentów jest przekazywany na spotkaniu inauguracyjnym kursu lub po skontaktowaniu się z Kierownictwem kursu drogą mailową.
 2. Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia następujące warunki:
  • Opłaciła wpisowe za kurs
  • Dostarczyła dokumenty: kartę uczestnika i oświadczenie o stanie zdrowia.
  • Ukończyła 17 lat w roku rozpoczęcia kursu i nie przekroczyła wieku 35 lat. W przypadku osób niespełniających powyższego warunku, Kierownictwo kursu może podjąć decyzję o ich przyjęciu po indywidualnym rozpatrzeniu
  • Posiada wykształcenie minimum średnie, średnie branżowe lub uczy się w szkole średniej
  • Legitymuje się dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym przez lekarza
  • Nie była karana
  • W przypadku nieukończenia 18 lat przedstawi pisemną zgodę opiekuna prawnego

Obowiązki uczestnika i organizatora

 1. Organizator kursu zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia zgodnie z zasadami i programem przewidzianym przez przywołane w pkt. 1 akty prawne, w tym zapewnienia kadry szkoleniowej i organizacji zajęć zgodnie z harmonogramem. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do własnych materiałów szkoleniowych oraz forum internetowego, będącego platformą komunikacyjną dla uczestników i kadry szkoleniowej.
 3. Kierownictwo kursu przedstawia uczestnikom regulamin i program szkolenia, harmonogram wyjazdów i wykładów, zasady zaliczania zajęć i zasady porządkowe na nich.
 4. Kadra szkoleniowa przed każdymi zajęciami praktycznymi ogłasza uczestnikom program zajęć i zalecenia dot. przygotowania uczestników.
 5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, regulaminów odwiedzanych w trakcie zajęć obiektów, parków narodowych i rezerwatów, a także zasad porządkowych i programu zajęć określonych przez kadrę szkoleniową.
 6. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do właściwego przygotowania się do zajęć zgodnie z określonymi przez kadrę szkoleniową zaleceniami. Przez odpowiednie przygotowanie rozumie się m.in. zabranie odpowiedniego sprzętu turystycznego, dokumentów, odzienia i obuwia; przygotowanie merytoryczne; legitymowanie się kondycją fizyczną i stanem zdrowia pozwalającymi na uczestnictwo i realizację programu zajęć. Kadra szkoleniowa ma prawo nie dopuścić danej osoby do uczestnictwa w zajęciach praktycznych, jeśli w jej ocenie nie jest ona przygotowana do zajęć.
 7. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej zgodnie z zasadami, cennikiem i w terminach określonych w pkt. 10 – 13 niniejszego regulaminu.
 8. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zdania egzaminów wewnętrznych w terminach wyznaczonych przez Komisję Szkoleniową.
 9. W przypadku niezastosowania się do powyższych punktów Komisja szkoleniowa ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w zajęciach i/lub wykluczyć go z uczestnictwa w kursie.
 10. Osobie rezygnującej z uczestnictwa w kursie lub wykluczonej z uczestnictwa za nieprzestrzeganie regulaminu nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty wpisowej.
 11. Uczestnicy szkolenia, wyrażają nieodpłatną zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w trakcie zajęć, do celów promocji i informowania o działalności SKPG Harnasie. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje niekomercyjne rozpowszechnianie wizerunku w formie foto i wideo relacji oraz wykorzystanie przy tworzeniu materiałów promocyjnych (grafik, plakatów, prezentacji i filmów) zamieszczanych w mediach społecznościowych, na stronie internetowej SKPG Harnasie, a także w przestrzeni publicznej. Każdy uczestnik ma prawo odmówić udzielenia zgody, wycofać ją w dowolnym momencie lub poprosić o usunięcie konkretnych materiałów, które wykorzystują jego wizerunek kontaktując się z władzami SKPG Harnasie.

Zasady zaliczania zajęć

 1. Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych potwierdzane jest wpisem na listę obecności.
 2. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć Kierownictwo kursu lub kadra szkoleniowa może przedstawić wymogi, jakich spełnienie konieczne jest do zaliczenia kursantowi czynnego uczestnictwa. O zaliczeniu uczestnictwa w danych zajęciach decyduje Kierownictwo kursu po konsultacji z kadrą szkoleniową.
 3. Zajęcia na kursie kończą się egzaminami wewnętrznymi. Obejmują one egzaminy teoretyczne i egzamin praktyczny. Komisja szkoleniowa podaje uczestnikom zasady zaliczania egzaminów wewnętrznych.
 4. Warunkiem zaliczenia kursu jest odbycie praktyki przewodnickiej na jednym z wyjazdów wskazanych przez Komisję Szkoleniową. W ramach praktyki przewodnickiej uczestnik kursu samodzielnie prowadzi grupę w górach, a jego działania nadzoruje i ocenia przewodnik należący do SKPG “Harnasie”.
 5. Warunkiem zaliczenia kursu jest oddanie pracy kursanckiej. Praca kursancka jest utworem związanym z tematyką szkolenia, na temat zaakceptowany przez Kierownictwo kursu. Praca kursancka wykonywana jest przez kursanta samodzielnie, pod nadzorem promotora – wybranego członka SKPG “Harnasie”.
 6. Dokumentem rejestrującym zdanie poszczególnych egzaminów wewnętrznych, odbycie praktyki przewodnickiej i oddanie pracy kursanckiej jest Karta egzaminacyjna.
 7. Na pierwszych spotkaniach Kierownictwo kursu przedstawia uczestnikom zasady i terminy poszczególnych bloków egzaminacyjnych oraz termin oddania kart egzaminacyjnych Komisji Szkoleniowej. Komisja szkoleniowa ustala zasady zaliczania egzaminów wewnętrznych.
 8. Do przeprowadzania egzaminu praktycznego Komisja Szkoleniowa powołuje Komisję Egzaminacyjną. Komisja szkoleniowa ustala i podaje termin i regulamin egzaminu praktycznego na 30 dni przed tym terminem.
 9. W przypadku braku zaliczenia danej tury egzaminów w wymaganym terminie uczestnik kursu może uzyskać przedłużenie terminu zaliczenia danej tury na wniosek złożony do Komisji szkoleniowej. Wniosek powinien zawierać załącznik potwierdzający fakt ustalenia z egzaminatorami dat ponownego przystąpienia do wszystkich egzaminów, których dotyczy przedłużenie. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku uczestnik może kontynuować udział w zajęciach, jednak bez możliwości uzyskania zaliczenia kursu.
 10. Do zaliczenia kursu wymagana jest:
  • zdanie wszystkich egzaminów wewnętrznych.
  • zaliczona przez Kierownictwo kursu obecność na co najmniej połowie wykładów,
  • zaliczone przez Kierownictwo kursu uczestnictwo w co najmniej połowie wyjazdów, w tym w co najmniej jednym obozie szkoleniowym oraz co najmniej jednym wyjeździe autokarowym,
  • odbycie praktyki przewodnickiej,
  • oddanie pracy kursanckiej.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Szkoleniowa może zaliczyć kurs osobie, która nie dopełniła wszystkich wymagań, pod warunkiem zdania egzaminów wewnętrznych.
 12. Osobom, które uzyskają zaliczenie kursu w terminie 14 dni od jego zakończenia zostaną wydane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia umożliwiające przystąpienie do egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich przed komisją powołaną przez właściwego terytorialnie marszałka województwa.

Postanowienia końcowe

 1. Kierownictwo kursu w terminie 30 dni od zakończenia kursu sporządza sprawozdanie i rozliczenie finansowe oraz przekazuje je wraz z aktami osobowymi uczestników Radzie SKPG.
 2. Podczas kursu wszelkie decyzje dotyczące jego przebiegu oraz spraw nieujętych w regulaminie podejmuje Komisja szkoleniowa.
 3. Od decyzji podejmowanych przez Komisję szkoleniową i Kierownictwo kursu przysługuje odwołanie do Rady SKPG. Korespondencję w takim wypadku należy kierować pocztą tradycyjną na adres stowarzyszenia.
 4. Załącznikiem do niniejszego regulaminu są dokumenty:
  • Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
  • Zasady porządkowe Kursu przewodnickiego SKPG “Harnasie” 2020/2022

 

Zasady porządkowe oraz klauzula informacyjna zostaną opublikowane w późniejszym terminie.Zapraszamy na kurs przewodników beskidzkich osoby zamieszkujące miasta regionu: Gliwice, Katowice, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Ruda Śląska, Sosnowiec, Rybnik, Żory, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Mikołów, Piekary Śląskie, Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Knurów, Tychy, Jaworzno.