Statut stowarzyszenia SKPG Harnasie

STATUT STOWARZYSZENIA

STUDENCKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH „HARNASIE”

(Zobacz Statut Koła PTTK)

Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie” podtrzymuje tradycje uprawiania turystyki studenckiej w środowisku akademickim Gliwic i jest kontynuatorem działalności Studenckiego Koła Przewodników Górskich „Harnasie” istniejącego w latach 1967-2011.

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie”, zwane dalej SKPG, może używać nazwy skróconej SKPG „Harnasie”.

2. SKPG działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach.

3. Terenem działalności SKPG jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkie kraje świata, zgodnie z obowiązującym tam prawem.

4. Siedzibą SKPG jest miasto Gliwice.

5. SKPG posiada własną odznakę przewodnicką, hymn, uroczyste przyrzeczenie i kolory klubowe – opisane w załączniku nr 1, oraz używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. SKPG prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności, głównie w środowisku akademickim Politechniki Śląskiej.

7. SKPG opiera swą działalność na społecznej pracy swoich członków.

8. SKPG może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.

9. Przy SKPG działa Klub Przewodników Turystycznych PTTK Studenckiego Koła Przewodników Górskich „Harnasie”. Klub działa zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 

ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

10. Celem SKPG jest:

a. zrzeszanie górskich przewodników turystycznych,
b. stałe podnoszenie kwalifikacji przewodników oraz szkolenie kandydatów na przewodników,
c. obsługa przewodnicka oraz organizacja wycieczek, obozów i innych imprez turystycznych,
d. działalność na rzecz kwalifikowanej turystyki górskiej, krajoznawstwa oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
e. kontynuowanie i kultywowanie tradycji turystyki i przewodnictwa studenckiego.

11. SKPG realizuje swoje cele poprzez:

a. organizację i prowadzenie kursów przewodnickich,
b. obsługę i organizację imprez turystycznych w kraju i za granicą, zwłaszcza dla środowisk akademickich oraz dzieci i młodzieży,
c. organizację różnego rodzaju przedsięwzięć w zakresie szkolenia turystycznego, turystyki górskiej, krajoznawstwa i ochrony przyrody,
d. publikowanie wydawnictw,
e. wspieranie i upowszechnianie kultury turystycznej i sportu,
f. ochronę i promocję zdrowia,
g. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
h. działanie na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
i. organizację spotkań członków SKPG, środowiska przewodnickiego i turystycznego.

12. W celu realizacji swych zadań SKPG może prowadzić działalność: gospodarczą, odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego. Uprawniony organ stowarzyszenia SKPG w drodze uchwały decyduje o rodzaju i sposobie prowadzenia działalności oraz zakresie zadań statutowych wykonywanych w jej ramach.

 

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

13. SKPG zrzesza przewodników górskich i kandydatów na przewodników górskich.

14. Członkowie SKPG dzielą się na:

a. zwyczajnych,
b. seniorów,
c. honorowych.

15. Członkiem zwyczajnym SKPG może zostać osoba fizyczna, która złoży wniosek o przyjęcie do SKPG oraz:

a. ukończyła kurs przewodnicki organizowany przez SKPG lub
b. posiada uprawnienia przewodnika górskiego nadane przez uprawniony organ i uzyska akceptację Rady SKPG.

16. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje raz w roku w sposób uroczysty i poprzedzone jest złożeniem przez nowoprzyjmowanych przyrzeczenia wobec zgromadzonych członków SKPG.

17. Członek zwyczajny ma prawo:

a. wybierać i być wybieranym do władz SKPG oraz brać udział w głosowaniach na Walnym Zebraniu,
b. korzystać ze środków SKPG na zasadach określonych przez Władze Stowarzyszenia,
c. prowadzić wycieczki, obozy i inne imprezy turystyczne SKPG,
d. uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu działalności SKPG,
e. brać udział w zebraniach Rady SKPG i Komisji Rewizyjnej, na których rozpatrywane są sprawy związane z jego osobą lub działalnością,
f. posiadać i nosić odznakę i legitymację SKPG.

18. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a. aktywnego działania na rzecz realizacji celów statutowych SKPG przez okres minimum 4 lat polegającego na uczestnictwie w zebraniach, imprezach i szkoleniach SKPG, prowadzeniu wycieczek, obozów i innych imprez turystycznych oraz wszelkiej innej działalności służącej dobru SKPG,
b. regularnego opłacania składek członkowskich,
c. stałego podnoszenia swoich kwalifikacji fachowych poprzez udział w szkoleniach prowadzonych przez SKPG oraz na drodze samokształcenia,
d. przestrzegania Statutu oraz uchwał i zarządzeń Władz SKPG,
e. dbania o dobre imię SKPG,
f. przestrzegania zasad etyki turystycznej,
g. noszenia odznaki przewodnickiej SKPG w czasie pracy przewodnickiej.

19. Aby członek zwyczajny mógł korzystać z praw wymienionych w punkcie 17. a. i b. musi mieć opłacone wszystkie składki, łącznie ze składką za bieżący rok kalendarzowy (opłaconą najpóźniej w dniu Walnego Zebrania).

20. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:

a. dobrowolnego wystąpienia z SKPG,
b. skreślenia decyzją Rady SKPG na skutek nieprzestrzegania wymogów punktu 18. Statutu mimo pisemnego upomnienia, rażących uchybień w pracy przewodnickiej, działania na szkodę SKPG lub postępowania niegodnego przewodnika górskiego,
c. nadania godności członka Seniora,
d. nadania godności członka Honorowego.

21. Od decyzji Rady SKPG o skreśleniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie powinno być złożone Radzie SKPG w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu.

a. Do czasu upływu terminu na złożenie odwołania lub jego rozpatrzenia członek SKPG traci prawa wymienione w punkcie 17. Statutu za wyjątkiem prawa określonego w punkcie 17 lit. e.
b. Rada SKPG może uwzględnić odwołanie we własnym zakresie i uchylić decyzję o skreśleniu. W przeciwnym wypadku Rada SKPG przedkłada decyzję o skreśleniu wraz z odwołaniem na najbliższym Walnym Zebraniu.

22. Członkiem seniorem może zostać członek zwyczajny po co najmniej 7 letniej przynależności do SKPG.

23. Godność członka seniora nadaje Rada SKPG na prośbę zainteresowanego lub z własnej inicjatywy w przypadku niewywiązywania się z obowiązków członka zwyczajnego przez okres jednego roku. W uzasadnionych przypadkach Rada SKPG może skrócić określony w punkcie 22. Statutu wymóg minimalnego stażu członkowskiego.

24. Członek Senior zachowuje prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem praw określonych w punkcie 17. a.

25. Obowiązki członka seniora określają punkty 18. d.-g. Statutu.

26. Członek senior może uzyskać ponownie status członka zwyczajnego po opłaceniu składki członkowskiej za rok bieżący i powiadomieniu Rady SKPG.

27. Utrata członkostwa SKPG przez członka seniora następuje w trybie określonym w punkcie 20. a. i b. Statutu.

28. Członkiem honorowym może zostać każdy członek SKPG, który szczególnie zasłużył się w pracy przewodnickiej i działalności SKPG. Godność członka Honorowego nadaje Walne Zebranie.

29. Członek Honorowy zachowuje wszystkie prawa członka zwyczajnego.

30. Obowiązki członka honorowego określają punkty 18. d.-g. Statutu.

31. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków przez członka honorowego, rażących uchybień w pracy przewodnickiej, działania na szkodę SKPG lub postępowania niegodnego przewodnika górskiego, Walne Zebranie może odebrać członkostwo honorowe i skreślić z listy członków. Rada Koła ma obowiązek niezwłocznego poinformowania skreślonego o decyzji Walnego Zebrania.

32. Skreślonemu w trybie punktu 31 przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji o skreśleniu przez następne Walne Zebranie. Wniosek powinien być złożony Radzie SKPG w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu.

 

ROZDZIAŁ IV. WŁADZE SKPG

33. Władzami SKPG są:

a. Walne Zebranie,
b. Rada SKPG,
c. Komisja Rewizyjna.

34. Walne Zebranie jest najwyższą władzą SKPG. Zwołuje je Rada SKPG raz do roku. W trybie określonym w punkcie 42. Statutu Rada SKPG może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie.

a. Wszyscy członkowie SKPG powinni zostać powiadomieni o terminie Walnego Zebrania co najmniej 30 dni wcześniej a Nadzwyczajnego Walnego Zebrania co najmniej 14 dni wcześniej. Sposób powiadamiania określa uchwała Walnego Zebrania, przy czym o pierwszym Walnym Zebraniu Rada SKPG powiadamia poprzez umieszczenie informacji na stronie www stowarzyszenia SKPG oraz rozesłanie informacji e-mailowej do członków.

35. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli zostało prawidłowo zwołane i odbywa się w obecności więcej niż 1/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.

36. Uchwały Walnego Zebrania co do zasady zapadają zwykłą większością głosów. Wyjątki od powyższej zasady stanowią:

a. wybory władz SKPG,
b. uchwalanie Statutu i poprawek do niego
c. uchwała o rozwiązaniu SKPG.

37. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym o ile Statut nie stanowi inaczej. W sprawach osobowych oraz na wniosek 1/10 uprawnionych do głosowania w każdej sprawie Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza głosowanie tajne.

38. Wybory do władz SKPG są tajne. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał więcej niż połowę oddanych głosów i zajął miejsce mandatowe.

39. Uchwała Walnego Zebrania rozwiązująca SKPG musi być podjęta większością 2/3 głosów w obecności więcej niż 2/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.

40. Statut i jego zmiany uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności więcej niż połowy członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.

41. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. wybór prezesa Stowarzyszenia,
b. powoływanie członków władz pochodzących z wyboru,
c. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady SKPG i Komisji Rewizyjnej SKPG oraz udzielenie absolutorium Radzie SKPG,
d. formułowanie programu działalności SKPG,
e. uchwalanie zmian w Statucie,
f. rozpatrywanie i uchwalanie zgłoszonych wniosków,
g. podejmowanie uchwał,
h. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
i. zatwierdzanie decyzji Rady SKPG o przystąpieniu SKPG do innych organizacji,
j. nadawanie tytułu członka honorowego SKPG.

42. Rada SKPG zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie:

a. z inicjatywy własnej,
b. na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych SKPG, w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia żądania.
c. na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia żądania.

43. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

44. Punkty Statutu od 34. do 40. obowiązują również w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

45. Rada SKPG składa się z 5 do 7 osób, w tym prezesa, sekretarza, wiceprezesa d.s. szkolenia, skarbnika oraz członków. Kadencja Rady trwa jeden rok. Walne Zebranie może przedłużyć kadencję Rady.

46. W skład Rady SKPG wchodzą członkowie Stowarzyszenia SKPG „Harnasie” powołani przez Walne Zebranie.

47. O podziale funkcji w Radzie SKPG decydują członkowie Rady SKPG w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

48. Rada SKPG ma prawo dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce ustępujących. Zmiany składu Rady SKPG podczas jednej kadencji nie mogą przekroczyć połowy składu wybranego przez Walne Zebranie i nie mogą dotyczyć prezesa.

49. Do reprezentowania SKPG na zewnątrz i składania oświadczeń woli upoważniony jest prezes lub dwóch członków Rady SKPG działających wspólnie.

50. Do zadań Rady należy w szczególności:

a. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
b. kierowanie bieżącą działalnością SKPG,
c. zwoływanie zebrań członków,
d. prowadzenie zwykłego zarządu majątkiem SKPG,
e. ocena pracy członków SKPG,
f. przyznawanie wyróżnień, udzielanie kar,
g. rozstrzyganie sporów między członkami SKPG,
h. powoływanie w razie potrzeby komisji problemowych,
i. składanie sprawozdań z działalności SKPG,
j. podejmowanie decyzji w sprawach osobowych SKPG,
k. prowadzenie aktualnej kartoteki przewodnickiej,
l. występowanie o nadanie zasłużonym przewodnikom wyróżnień, odznak i odznaczeń,
m. decydowanie o przystąpieniu SKPG do innych organizacji,
n. Decydowanie o podjęciu działalności o których mowa w pkt. 12.

51. W celu stałego podnoszenia kwalifikacji przewodników Rada SKPG powołuje Komisję Szkoleniową liczącą od 3 do 5 członków. W skład Komisji wchodzi wiceprezes, kierownik bieżącego kursu oraz członkowie SKPG powołani przez Radę. Przewodniczącym Komisji jest wiceprezes.

52. Do zadań Komisji Szkoleniowej należy:

a. opracowanie i realizacja programu szkolenia członków SKPG,
b. nadzór nad prowadzeniem kursu przewodników górskich,
c. prowadzenie działalności szkoleniowej dla przewodników górskich.

53. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swego grona przewodniczącego. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok. Walne Zebranie może przedłużyć kadencję Komisji Rewizyjnej.

54. W przypadku rezygnacji osób sprawujących funkcje w Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład przez powołanie nowych członków w miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ogólnej liczby członków Komisji Rewizyjnej.

55. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Rady SKPG kolegialnym organem kontroli.

56. Członkami Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być osoby, które są członkami Rady albo które pozostają z członkami Rady SKPG w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b. nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

57. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a. systematyczna kontrola działalności programowej, organizacyjnej i finansowej SKPG,
b. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu i udzielanie rekomendacji w sprawie absolutorium dla ustępującej Rady SKPG,
c. bieżąca kontrola pracy Rady SKPG

58. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo:

a. uczestniczenia w obradach Rady SKPG z głosem doradczym,
b. nieograniczonego wglądu do wszelkiej dokumentacji SKPG.
c. przedstawiania Radzie SKPG i członkom SKPG swojego stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących SKPG.

 

ROZDZIAŁ V. SPRAWY MAJĄTKOWE I FINANSOWE

59. Majątek SKPG stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

60. Na fundusze SKPG składają się:

a. składki członkowskie SKPG,
b. wpływy z działalności statutowej,
c. dochody z działalności gospodarczej,
d. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
e. darowizny, dotacje i inne świadczenia.

61. Całość majątku SKPG przeznaczona jest na realizacje celów określonych w punkcie 10. Statutu.

62. Zabrania się:

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem SKPG w stosunku do członków SKPG, członków organów SKPG lub pracowników SKPG oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi
b. przekazywania majątku SKPG na rzecz członków SKPG, członków organów SKPG lub pracowników SKPG oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku SKPG na rzecz członków SKPG, członków organów SKPG lub pracowników SKPG oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie SKPG, członkowie organów SKPG lub pracownicy SKPG oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ VI. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

63. W razie rozwiązania się SKPG decyzją Walnego Zebrania, ustala ono w drodze uchwały:

a. skład komisji likwidacyjnej,
b. cel, na który przeznacza się majątek SKPG.

64. Dotychczasowi członkowie Studenckiego Koła Przewodników Górskich „Harnasie” wymienieni w załączniku nr 2 po złożeniu deklaracji członkowskiej stają się zgodnie z wcześniej posiadanymi uprawnieniami członkami zwyczajnymi, członkami seniorami lub członkami honorowymi SKPG z zachowaniem numeracji odznak przewodnickich.

Zapraszamy na kurs przewodników beskidzkich osoby zamieszkujące miasta regionu: Gliwice, Katowice, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Ruda Śląska, Sosnowiec, Rybnik, Żory, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Mikołów, Piekary Śląskie, Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Knurów, Tychy, Jaworzno.