Regulamin rajdów

Regulamin wyjazdów organizowanych przez SKPG „Harnasie” z Gliwic

 1. Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie” z Gliwic jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer KRS: 0000398950), zwanym dalej SKPG „Harnasie”.
 2. SKPG „Harnasie” nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. SKPG „Harnasie” organizuje wewnętrzne wyjazdy piesze, rowerowe i inne o charakterze turystycznym lub szkoleniowym, kierowane do swoich członków oraz środowiska akademickiego.
 4. Zapisy na wyjazdy SKPG „Harnasie” odbywają się poprzez formularz na stronie www. Uczestnik ma obowiązek podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 5. Wyjazdy organizowane przez SKPG „Harnasie” odbywają się na zasadzie non-profit – stowarzyszenie nie zarabia na ich organizacji, a uczestnicy oprócz kosztów własnych pokrywają jedynie koszty organizacyjne wyjazdu.
 6. Informacji o danym wyjeździe, w szczególności o przebiegu i trudności trasy, dojeździe, warunkach noclegowych, wyżywieniu, atrakcjach turystycznych, niezbędnym sprzęcie, kosztach oraz sposobie zapisów, udzielają prowadzący go przewodnicy SKPG „Harnasie”.
 7. Uczestnictwo w wyjazdach wymaga stanu zdrowia i kondycji fizycznej adekwatnych do stopnia trudności danego wyjazdu. Poprzez zapisanie się lub wzięcie udziału w wyjeździe uczestnik oświadcza, że jego stan zdrowia i kondycja pozwala na udział w danym wyjeździe.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do przekazania przewodnikom SKPG „Harnasie” prowadzącym dany wyjazd informacji o swoim stanie zdrowia (w szczególności chorobach, w tym przewlekłych, uczuleniach, stale przyjmowanych lekach) na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy.
 9. Uczestnik udostępnia przewodnikom SKPG „Harnasie” dane kontaktowe (numer telefonu) najbliższej osoby, z którą należy się kontaktować w nagłych wypadkach.
 10. Uczestnik potwierdza znajomość ogólnych zasad bezpiecznej turystyki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. SKPG „Harnasie” zaleca posiadanie przy sobie numeru ICE wpisanego do telefonu bądź dołączonego do dokumentów osobistych. Zalecane jest również zapisanie w telefonie numeru GOPR (985 lub 601 100 300) i/lub innych służb ratunkowych (w tym zagranicznych w przypadku wyjazdów zagranicznych), a także instalację w telefonie aplikacji ratunkowych obsługiwanych przez te służby.
 11. Turystyka wiąże się z ryzykiem wypadku, może być więc niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia. Uczestnik bierze udział w wyjeździe na własną odpowiedzialność. SKPG „Harnasie” zaleca uczestnikom nabycie odpowiedniego do wyjazdu ubezpieczenia na czas jego trwania (w szczególności NNW).
 12. Uczestnik zobowiązany jest posiadać apteczkę osobistą.
 13. Podczas wyjazdu niedozwolone jest zażywanie środków odurzających i substancji psychotropowych oraz innych o podobnym działaniu. Niedozwolone jest spożywanie napojów alkoholowych i przebywanie pod wpływem alkoholu w czasie realizacji programu terenowego oraz we wszystkich innych sytuacjach, gdy może to zagrozić bezpieczeństwu własnemu lub innych osób.
 14. W wyjazdach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wyjazdach za zgodą przewodników SKPG „Harnasie” prowadzących dany wyjazd i pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów prawnych. Pisemna zgoda nie jest wymagana jeżeli  rodzic lub opiekun bierze udział w wyjeździe. 
 15. O udziale uczestnika w wyjeździe lub jego etapie decydują przewodnicy SKPG „Harnasie” prowadzący dany wyjazd. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować wykluczeniem z uczestnictwa w wyjeździe.
 16. SKPG „Harnasie” zastrzega możliwość odwołania wyjazdu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych lub braku wystarczającej liczby uczestników.
 17. W przypadku odwołania wyjazdu prowadzący go przewodnicy SKPG „Harnasie” dokonują zwrotu środków zebranych na cele organizacyjne. Jednocześnie SKPG „Harnasie” zastrzega, że nie dokonuje refundacji wydatków, które uczestnik poniósł osobiście w ramach przygotowań do wyjazdu lub jego utraconych korzyści w związku z odwołaniem wyjazdu.
 18. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub braku możliwości uczestnictwa w całym lub części wyjazdu uczestnik ponosi koszty związane z wcześniejszym wykupieniem świadczeń (np. bilety na przejazdy, zakupy żywnościowe, opłaty za wstęp) oraz koszty organizacyjne wyjazdu i koszty udziału w nim przewodników SKPG „Harnasie”. Uczestnik może wnosić o zwrot kosztów w stosunku do faktycznie niewydanych środków. Zwrot zostanie dokonany po rozliczeniu przez przewodników SKPG „Harnasie” całego wyjazdu.
 19. Uczestnik rezygnujący z wyjazdu  ma obowiązek powiadomić SKPG „Harnasie” o swojej rezygnacji do godziny 17:00 dnia poprzedzającego wyjazd.
 20. Osoby biorące udział w wyjeździe, wyrażają równocześnie nieodpłatną zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w trakcie wyjazdu, do celów promocji i informowania o działalności SKPG Harnasie. Zgoda udzielona jest na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje niekomercyjne rozpowszechnianie wizerunku w formie foto i wideo relacji oraz wykorzystanie przy tworzeniu materiałów promocyjnych (grafik, plakatów, prezentacji i filmów) zamieszczanych w mediach społecznościowych, na stronie internetowej SKPG Harnasie, a także w przestrzeni publicznej. Uczestnik ma prawo odmówić udzielenia zgody, wycofać ją w dowolnym momencie lub poprosić o usunięcie konkretnych materiałów, które wykorzystują jego wizerunek kontaktując się z władzami SKPG Harnasie.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.

 

Zapraszamy na kurs przewodników beskidzkich osoby zamieszkujące miasta regionu: Gliwice, Katowice, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Ruda Śląska, Sosnowiec, Rybnik, Żory, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Mikołów, Piekary Śląskie, Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Knurów, Tychy, Jaworzno.