Regulamin kursu przewodnickiego SKPG „Harnasie” 2022/2024

Podstawowe definicje

 1. Kurs jest szkoleniem przygotowującym kandydatów do egzaminu na przewodnika górskiego beskidzkiego kl. III. Kurs rozpoczyna się 08.03.2022 r. i kończy 25.02.2024 r.
  Prowadzony jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 884 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. 2014 poz. 868 z późn. zm.).
 2. Organizatorem kursu jest stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie”, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, KRS: 0000398950. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich przez Marszałka Województwa Śląskiego. Kurs jest organizowany na zasadach non-profit, w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego stowarzyszenia.
  Organem reprezentującym stowarzyszenie na mocy jego statutu jest Rada SKPG.
 3. Kierownictwo kursu to jedno lub wieloosobowy organ powołany do organizacji kursu, opracowuje program i terminy zajęć, zapewniający bieżącą obsługę spraw szkolenia, przekazuje uczestnikom istotne informacje i dokumenty, prowadzi dokumentację szkolenia i występuje w imieniu SKPG „Harnasie” przed Marszałkiem Województwa Śląskiego.
  Kierownictwo kursu 2022/2024 powołane przez Radę SKPG stanowią:
  • Jacek Przyłucki
  • Joanna Kureczko-Skowronek
  • Krzysztof Skowronek
  • Jakub Będkowski
 4. Komisja Szkoleniowa to statutowy organ stowarzyszenia powoływany przez Radę SKPG, który zatwierdza program i terminy zajęć, nadzoruje proces organizacji zajęć i prowadzenia dokumentacji, ustala terminy i zasady zaliczeń, zatwierdza wyniki egzaminów i dopuszcza uczestników kursu do egzaminu praktycznego, stwierdza ukończenie szkolenia przez uczestników i rozpatruje ich wnioski.
 5. Zajęcia na kursie prowadzone są zgodnie z programem szkolenia i składają się z:
  • zajęć teoretycznych,
  • zajęć praktycznych.
 6. Zajęcia teoretyczne w formie wykładów odbywają się na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej (ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice) lub w formie zdalnej zgodnie z harmonogramem.
 7. Zajęcia praktyczne są prowadzone w warunkach letnich oraz zimowych i mają m. in. formę:
  • weekendowych wycieczek pieszych i autokarowych,
  • wyjść do muzeów,
  • obozów szkoleniowych.

  Podczas weekendowych wycieczek pieszych i autokarowych uczestnicy kursu poznają trasy turystyczne terenu uprawnień oraz opanowują metodykę prowadzenia wycieczek.
  Podczas obozów szkoleniowych uczestnicy kursu doskonalą umiejętność poruszania się w terenie i opanowują umiejętność prowadzenia wielodniowych imprez turystycznych.

Zapisy

 1. Zapisy na kurs przyjmuje Kierownictwo kursu. Chęć uczestnictwa należy zgłosić pojawiając się na wyjeździe inauguracyjnym w dniach 19-20.03.2022 r. lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: kurs@skpg.gliwice.pl najpóźniej do 15.04.2022 r.
  W uzasadnionych przypadkach Kierownictwo kursu może przyjąć na kurs osoby, które zgłoszą się w późniejszym terminie. W uzasadnionych przypadkach Kierownictwo kursu może odmówić przyjęcia zgłoszenia na kurs.
 2. Zapisując się na kurs, uczestnik zgadza się na terminowe uiszczenie opłaty wpisowej, która posłuży Organizatorowi do pokrycia kosztów organizacji kursu. Opłata nie obejmuje kosztów transportu, ubezpieczenia, biletów wstępu, noclegów i wyżywienia uczestnika w czasie zajęć – uczestnik pokrywa je we własnym zakresie. Opłata wpisowa za udział w kursie została określona w wysokości:
  • dla studentów, doktorantów i uczniów:
   370,00 zł przy płatności jednorazowej, 470,00 zł przy płatności w dwóch równych ratach,
  • dla osób, które uczestniczyły wcześniej i opłaciły swój udział w jednym z kursów SKPG “Harnasie”: 300,00 zł – tylko płatność jednorazowa, studenci: 250,00 zł – płatność
   jednorazowa
  • dla pozostałych osób:
   550,00 zł przy płatności jednorazowej, 650,00 zł przy płatności w dwóch równych ratach.
 3. I ratę lub całość (w przypadku płatności jednorazowej) opłaty wpisowej należy wpłacić najpóźniej do dnia 15.04.2022 r.
  II ratę opłaty wpisowej należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.07.2022 r.
 4. W przypadku osób zapisujących się po terminie wpłaty I raty określonym w pkt. 10 oraz w innych uzasadnionych przypadkach Kierownictwo kursu może ustalić z tymi osobami indywidualnie terminy płatności, które obowiązują w miejsce tych wymienionych w pkt. 10.
 5. Uczestnik dokonuje wpłaty opłaty wpisowej przelewem.
  Dane do przelewu:
  Nr. konta (Nest Bank): 82 2530 0008 2007 1037 7414 0001
  Studenckie Koło Przewodników Górskich „Harnasie”
  ul. Zwycięstwa 1
  44-100 Gliwice
  Tytułem: Opłata za kurs 2022/2024, imię i nazwisko
 6. Kartę uczestnika i Oświadczenie o stanie zdrowia należy przekazać Kierownictwu kursu wypełnione i podpisane, najpóźniej na pierwszych zajęciach w których weźmie udział dana osoba. Wzór tych dokumentów jest przekazywany na spotkaniu inauguracyjnym kursu lub po skontaktowaniu się z Kierownictwem kursu drogą mailową.
 7. Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia następujące warunki:
  • Opłaciła wpisowe za kurs.
  • Dostarczyła dokumenty: kartę uczestnika i oświadczenie o stanie zdrowia.
  • Ukończyła 17 lat w roku rozpoczęcia kursu i nie przekroczyła wieku 35 lat. W przypadku osób niespełniających powyższego warunku, Kierownictwo kursu może podjąć decyzję o ich przyjęciu po indywidualnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
  • Posiada wykształcenie minimum średnie, średnie branżowe lub uczy się w szkole średniej.
  • Legitymuje się dobrym stanem zdrowia, w indywidualnych przypadkach – na pisemny wniosek organizatora – potwierdzonym przez lekarza.
  • Nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.
  • W przypadku nieukończenia 18 lat w chwili rozpoczęcia kursu, przedstawi pisemną zgodę opiekuna prawnego.

Obowiązki uczestnika i organizatora

 1. Organizator kursu zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia zgodnie z zasadami i programem przewidzianym przez przywołane w pkt. 1 akty prawne, w tym zapewnienia kadry szkoleniowej i organizacji zajęć zgodnie z harmonogramem. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do własnych materiałów szkoleniowych oraz forum internetowego, będącego platformą komunikacyjną dla uczestników i kadry szkoleniowej.
 3. Kierownictwo kursu przedstawia uczestnikom regulamin i program szkolenia, harmonogram wyjazdów i wykładów, zasady zaliczania zajęć i zasady porządkowe na nich.
 4. Kadra szkoleniowa przed każdymi zajęciami praktycznymi ogłasza uczestnikom program zajęć i zalecenia dot. przygotowania uczestników.
 5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, regulaminów odwiedzanych w trakcie zajęć obiektów, parków narodowych i rezerwatów, a także Zasad porządkowych, Zasad uczestnictwa w wyjazdach na czas epidemii Covid-19 i programu zajęć określonych przez kadrę szkoleniową.
 6. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do właściwego przygotowania się do zajęć zgodnie z określonymi przez kadrę szkoleniową zaleceniami. Przez prawidłowe przygotowanie rozumie się m.in. zabranie odpowiedniego sprzętu turystycznego, dokumentów, odzieży i obuwia; przygotowanie merytoryczne; legitymowanie się kondycją fizyczną i stanem zdrowia pozwalającymi na uczestnictwo w zajęciach i realizację ich programu. Kadra szkoleniowa ma prawo nie dopuścić danej osoby do uczestnictwa w zajęciach praktycznych, jeśli w jej ocenie nie jest ona przygotowana do zajęć.
 7. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowej zgodnie z zasadami, cennikiem i w terminach określonych w pkt. 9 – 13 niniejszego regulaminu.
 8. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zdania egzaminów wewnętrznych w terminach wyznaczonych przez Komisję Szkoleniową.
 9. W przypadku niezastosowania się do powyższych punktów Komisja Szkoleniowa ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w zajęciach i/lub wykluczyć go z uczestnictwa w kursie.
 10. Osobie rezygnującej z uczestnictwa w kursie lub wykluczonej z uczestnictwa za nieprzestrzeganie regulaminu nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty wpisowej.

Zasady zaliczania zajęć

 1. Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych potwierdzane jest wpisem na listę obecności.
 2. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć Kierownictwo kursu lub kadra szkoleniowa może przedstawić wymogi, jakich spełnienie konieczne jest do zaliczenia kursantowi czynnego uczestnictwa. O zaliczeniu uczestnictwa w danych zajęciach decyduje Kierownictwo kursu po konsultacji z kadrą szkoleniową.
 3. Zajęcia na kursie kończą się egzaminami wewnętrznymi. Obejmują one egzaminy teoretyczne i egzamin praktyczny.
 4. Warunkiem zaliczenia kursu jest odbycie praktyki przewodnickiej na jednym z wyjazdów wskazanych przez Komisję Szkoleniową. W ramach praktyki przewodnickiej uczestnik kursu samodzielnie prowadzi grupę w górach, a jego działania nadzoruje i ocenia przewodnik należący do SKPG “Harnasie”.
 5. Dokumentem rejestrującym zdanie poszczególnych egzaminów wewnętrznych i odbycie praktyki przewodnickiej jest karta egzaminacyjna.
 6. Przed każdą turą egzaminów Kierownictwo kursu przedstawia uczestnikom szkolenia zasady zaliczania i terminy poszczególnych bloków egzaminacyjnych oraz termin oddania kart egzaminacyjnych Komisji Szkoleniowej. Komisja Szkoleniowa ustala zasady zaliczania egzaminów teoretycznych.
 7. Do przeprowadzania egzaminu praktycznego Komisja Szkoleniowa powołuje Komisję Egzaminacyjną. Komisja Szkoleniowa ustala i podaje termin oraz regulamin egzaminu praktycznego najpóźniej na 30 dni przed tym terminem.
 8. Po zaliczeniu wszystkich egzaminów z danej tury uczestnik kursu przesyła skan/ zdjęcie karty egzaminacyjnej na adres: kurs@skpg.gliwice.pl.
 9. W przypadku braku zaliczenia danej tury egzaminów w wymaganym terminie, uczestnik kursu może uzyskać przedłużenie terminu zaliczenia danej tury na wniosek złożony do Komisji Szkoleniowej. Wniosek powinien zawierać załącznik potwierdzający fakt ustalenia z egzaminatorami terminów przystąpienia do wszystkich egzaminów, których dotyczy przedłużenie.
  Termin złożenia wniosku upływa w dniu zakończenia danej tury. Wniosek uczestnik kursu składa na adres mailowy: kurs@skpg.gliwice.pl. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku uczestnik może kontynuować udział w zajęciach, jednak bez możliwości uzyskania zaliczenia kursu.
 10. Do zaliczenia kursu wymagane jest:
  • zdanie wszystkich egzaminów wewnętrznych,
  • zaliczona przez Kierownictwo kursu obecność na co najmniej połowie wykładów,
  • zaliczone przez Kierownictwo kursu uczestnictwo w co najmniej połowie wyjazdów, w tym w co najmniej jednym obozie szkoleniowym oraz co najmniej jednym wyjeździe autokarowym,
  • odbycie praktyki przewodnickiej.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Szkoleniowa może zaliczyć kurs osobie, która nie dopełniła wszystkich wymagań, pod warunkiem zdania egzaminów wewnętrznych.
 12. Osobom, które uzyskają zaliczenie kursu, w terminie 14 dni od jego zakończenia zostaną wydane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia umożliwiające przystąpienie do egzaminu dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich przed komisją powołaną przez właściwego terytorialnie marszałka województwa.

Postanowienia końcowe

 1. Kierownictwo kursu w terminie 30 dni od zakończenia kursu sporządza sprawozdanie i rozliczenie finansowe oraz przekazuje je Radzie SKPG.
 2. Podczas kursu wszelkie decyzje dotyczące jego przebiegu oraz spraw nieujętych w regulaminie podejmuje Komisja Szkoleniowa.
 3. Od decyzji podejmowanych przez Kierownictwo kursu przysługuje odwołanie do Komisji Szkoleniowej, a od decyzji Komisji szkoleniowej przysługuje odwołanie do Rady SKPG. Korespondencję w takim wypadku należy kierować pocztą tradycyjną na adres stowarzyszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia daty rozpoczęcia i zakończenia kursu, a także pozostałych wymienionych w regulaminie terminów w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii i dynamicznie zmieniającym się stanem prawnym.
 5. Załącznikiem do niniejszego regulaminu są dokumenty:
  1) Zasady porządkowe kursu przewodnickiego SKPG „Harnasie” 2022/2024
  2) Zasady uczestnictwa w wyjazdach szkoleniowych na czas epidemii Covid-19:
  www.skpg.gliwice.pl/kurs/strefa-kursanta/covid-19/
  3) Wzór oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika kursu przewodnickiego SKPG „Harnasie” 2022/2024
  4) Wzór karty uczestnika kursu przewodnickiego SKPG „Harnasie” 2022/2024 z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych

Regulamin kursu przewodnickiego SKPG „Harnasie” 2022/2024 wersji PDF.

Zasady porządkowe kursu przewodnickiego SKPG „Harnasie” 2022/2024 wersji PDF.

Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika kursu przewodnickiego SKPG „Harnasie” 2022/2024 wersji PDF.

Karta uczestnika kursu przewodnickiego SKPG „Harnasie” 2022/2024 wersji PDF.

Zapraszamy na kurs przewodników beskidzkich osoby zamieszkujące miasta regionu: Gliwice, Katowice, Zabrze, Bytom, Tarnowskie Góry, Ruda Śląska, Sosnowiec, Rybnik, Żory, Chorzów, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Mysłowice, Mikołów, Piekary Śląskie, Czeladź, Będzin, Dąbrowa Górnicza, Wodzisław Śląski, Jastrzębie Zdrój, Knurów, Tychy, Jaworzno.